ประวัติสาขา


.............INFORMATION........................TECHNOLOGY............


  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อตั้งเมื่อปี 2551 โดยมีอาจารย์เอกรินทร์ วิจิตต์พันธ์ เป็นหัวหน้าสาขา และ มีอาจารย์อีก 2 ท่าน เป็นอาจารย์ประจำสาขาคือ ดร.นพศักดิ์ ตันติสัตยานนท์ และ อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม ทำให้ในตอนนั้นอาจารย์ในสาขาวิชาไม่เพียงพอจึงได้เชิญอาจารย์จากเทคนิคคอมพิวเตอร์มาเป็นอาจารย์พิเศษสอน และใช้ตึกเทคนิคคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน
  • ซึ่งในปี 2551 ได้เปิดรับนักศึกษา 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรปกติ 4 ปี (เรียน 4 ปี) จำนวน 2 ห้อง และ หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา (เรียน 2 ปี) จำนวน 1 ห้อง รวมทั้งหมด 100 กว่าคน
  • ต่อมา ในปี 2554 ได้รับอาจารย์เพิ่มมา 2 ท่านคือ อาจารย์วิศรุต สื่อสุวรรณ และ อาจารย์สุภาพร โฉมเฉลา จึงทำให้มีอาจารย์เพิ่มมากขึ้นเพียงพอกับนักศึกษาในสาขาวิชา (แต่ในปัจจุบันทั้งสองท่านได้ลาออกจากการเป็นอาจารย์แล้วเนื่องจากได้งานที่เหมาะสมกับตนเองมากกว่า)
  • จนกระทั่ง ปี 2556 เดือนพฤศจิกายน ได้มีอาจารย์วิลาวรรณ สุขชนะ นักเรียนทุนช้างเผือกของมหาวิทยาลัยรุ่นแรกของสาขาวิชา (ซึ่งเป็นนักศึกษาเทียบโอนรุ่น 2551) เรียนจบกลับมาเป็นอาจารย์ และต่อมาในปี 2557 เดือนเมษายน ได้มีอาจารย์พิสิฐ พรพงศ์เตชวาณิช นักเรียนทุนช้างเผือกของมหาวิทยาลัยรุ่นสองของสาขาวิชา (ซึ่งเป็นนักศึกษาปกติ 4 ปี 2551) เรียนจบกลับมาเป็นอาจารย์ เช่นเดียวกัน
  • และในปี 2558 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดรับอาจารย์เพิ่ม 1 ตำแหน่ง ซึ่งจากการคัดสรรหาจึงได้ อาจารย์สมพร พึ่งสม เข้ามาเพิ่ม อีก 1 ท่าน
  • อีกทั่งในปี 2562 เดือนมกราคมได้ มีอาจารย์เพิ่มขึ้นอีก 2 ท่านคือ ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์ นักเรียนทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเรียบจบจากประเทศอังกฤษ กลับมาเป็นอาจารย์ และอีกท่านคือ อาจารย์ นภารัตน์ ชูไพร (ซึ่งมาท่านอาจารย์วิศรุต สื่อสุวรรณที่ได้ออกไป)
  • ซึ่งปัจจุบันสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาจารย์ทั้งสิ้น 8 ท่าน และเจ้าหน้าที่ 1 คน (นายรัฐพล แพงดี แชมป์มี่) ดังที่กล่าวไปข้างต้นและสาขาวิชาเปิดรับนักศึกษามาแล้วถึง 12 รุ่นด้วยกัน โดยปัจจุบัน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำอยู่ที่ตึก คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 5 และสาขาวิชาเองได้มีชมรมคู่สาขาวิชามาตั้งแต่เปิดสาขาวิชาคือ ชมรม iTC Service Club โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และได้มีการออกค่ายอาสาต่างๆ เพื่อช่วยให้เหลือโรงเรียนที่ขาดแคนและห่างไกล เพิ่มให้มีคุณภาพชีวิตคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น