บุคลากรในสาขา

อาจารย์วิลาวรรณ สุขชนะ
หัวหน้าสาขา

Vilavan.suk@rmutr.ac.th
0878927442

ดร.นพศักดิ์ ตันติสัตยานนท์
อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

noppasak.tan@rmutr.ac.th

ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์
อาจารย์ประจำ

komsan.sri@rmutr.ac.th

อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม
อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : รองอธิการบดีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.

kongsak.nar@rmutr.ac.th
0817050451

อาจารย์เอกรินทร์ วิจิตต์พันธ์
อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

eakkarin.wij@rmutr.ac.th
0819880202

อาจารย์พิสิฐ พรพงศ์เตชวาณิช
อาจารย์ประจำ

phisit.kha@rmutr.ac.th

อาจารย์สมพร พึ่งสม
อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวินัยนักศึกษา, หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล

sompon.pue@rmutr.ac.th
0909629494

อาจารย์นภารัตน์ ชูไพร
อาจารย์ประจำ

napharat.cho@rmutr.ac.th

นายรัฐพล แพงดี
เจ้าหน้าที่

champmy28@hotmail.com
0833122240